Yhdistyksen säännöt

JOENSUUN SEUDUN JOOGAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Joensuun seudun joogayhdistys ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

 

2 §

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoitus on joogan – ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen tasapainoon ja terveyteen tähtäävän menetelmän – tunnetuksi tekeminen. Samalla yhdistys toimii joogan harjoittajien välisenä yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen joogan harjoitustilaisuuksia ja koulutusta sekä harjoittaa joogaa koskevaa tiedotustoimintaa.
Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia.

Yhdistys liittyy Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland – ry:n jäsenyhdistykseksi.

 

3 §

JÄSENET JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous.

 

4 §

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.

Yhdistyksen vastaiseen toimintaan syyllistyneen jäsenen erottamisesta päättää hallituksen esityksen pohjalta yhdistyksen kokous.

 

5 §

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  3. hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
  4. käsitellään hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi ja päätetään jäsenmaksun suuruudesta
  5. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajana
  6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  7. valitaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastastajaa ja varatilintarkastajat
  8. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Joogaliitto ry:n kokouksiin
  9. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

 

6 §

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Muulloin pidetään kokouksia silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta vaatii.

 

7 §

KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavoin.

 

8 §

ÄÄNIOIKEUS JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. Lippuäänestys on suoritettava, jos yksikin jäsen sitä vaatii.

 

9 §

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus: puheenjohtaja ja 5…7 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että lähinnä puolet joutuu vuosittain erovuoroon. Erovuoroon joutuvat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimivuodeksi kerrallaan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdollisesti tarvittavat muut toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erityisiä tehtäviä varten.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä.

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja sen varojen hoitoa:
kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle
laatii talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosikokousta varten
esittää vuosikokoukselle tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen
panee täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
ylläpitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

 

10 §

YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi erikseen tarpeen mukaan antaa yhdelle taikka useammalle henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin kanssa.

 

11 §

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2003.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

12 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu on sen mahdollinen omaisuus, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, luovutettava Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland – ry:lle tai jollekin muulle näissä säännöissä määritellyn tarkoituksen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle.